ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001:2004 Kuruluşlardan faaliyet, ürün ve hizmetlerin çevresel etkilerini belirlemelerini ve değerlendirmelerini, önemli etkilerini kontrol altına almalarını, kirliliği önleyici çalışmalarda bulunmalarını ve çevresel performanslarını sürekli geliştirmelerini bekler.

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Standardı; sanayi kuruluşlarının faaliyetleri nedeniyle çevreye verdiği zararları en aza indiren, hammadde ve enerji tüketimini azaltarak finanssal açıdan yarar sağlamalarına destek olan bir standarttır.

ISO 14001:2004 Doğal yapı ve çevre özelliklerinin korunması için atılan bir adımdır.

ISO 14001:2004, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile ortak yönetim sistemi prensiplerine sahiptir ve dolayısıyla kalite yönetim sistemine sahip olan kuruluş, ISO 14001 Sistemini mevcut sistemine entegre edebilir.

ISO 14001:2004 Nedir?
Firmaların çevreye yönelik amaçlarına ilişkin konuları sistematik bir biçimde yönetmelerini sağlamak için ISO tarafından oluşturulmuş standartlar serisidir.

ISO 14001 Standardı Tarihsel Gelişimi
• 1973'de Avrupa birliği İlkeleri I. Eylem planını yayınlamışlardır (Çevreyi koruyucu tedbirleri uygulamaya koymak için),
• 1992'de ISO tarafından 14000 ailesi standartlarını geliştirmek için ISO/TC 207 Çevresel Yönetim Teknik Komitesi kurulmuştur,
• 1992'de Rio Deklarasyonu,
• 1993'de ISO tarafından 14000 ailesi standartlarını geliştirmek için ISO/TC 207 Çevresel Yönetim Teknik Komitesi kurulmuştur,
• 1994'de TS 9719 standardı (Çevre Yönetim Sistemleri - Genel Özellikler),
• 1996'da EN ISO 14001 standardı,
• 1997'de TS EN ISO 14001 standardı,
• 2004`de TS EN ISO 14001 Standardı,

ISO 14001 Sistemi Firmalara neler sağlar?
• Uluslar arası rekabette avantaj,
• İşletme itibarının artması,
• Pazar payının artması,
• Acil durumlara ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan olayların azaltılması,
• Kirliliğin kontrol altına alınması ve azaltılması,
• Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufunun sağlanması,
• İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması.

ISO 14001 İle İlgili Bazı Tanımlar

ÇEVRE: Bir kuruluşun faaliyetlerini içinde yürüttüğü, hava, su , toprak, tabii kaynaklar, bitki topluluğu (flora) hayvan topluluğu (fauna), insanlar ve bunlar arasındaki ilişkileri içinde alan ortamdır.

ÇEVRE BOYUTU: Kuruluşun; faaliyetlerinin, ürünlerinin veya hizmetlerinin çevre ile etkileşime giren unsurlarıdır.

ÇEVRE ETKİSİ: Çevrede, kısmen veya tamamen kuruluşun faaliyet, ürün ve hizmetleri dolayısıyla ortaya çıkan, olumlu veya olumsuz her türlü değişikliktir.

ÇEVRE POLİTİKASI: Kuruluşun, genel çevre icraatı ile ilgili niyet ve prensiplerini açıklamak, faaliyetleri, çevre amaç ve hedefleriyle çerçeve teşkil etmek üzere yaptığı beyandır.