Eğitim

İş kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği İşverenler çalışanlarına eğitim aldırmak mecburiyetindedir. İlgili maddeler aşağıdaki gibidir;

İş Kanunun 77 nci maddesinde,

"... İşçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumluluklar konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimini vermek " zorunluluğu getirilmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği,

1.maddesinde"…a) Mesleki risklerin önlenmesi, sağlık ve güvenliğin korunması, risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılması…

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,

Madde 4 …İşverenler, çalışanlarına, iş sözleşmesinin türüne bakılmaksızın gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür. Madde 9… Genel eğitim planına uygun olarak yıl içinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerini gösterir bir Yıllık Eğitim Programı hazırlanır.

İş kazalarında işveren kusurlarından en önemlisi çalışanın yaptığı iş ile ilgili eğitim alıp almadığıdır. Eğitim konularımız başlıca aşağıdaki gibidir ;


• İş hukuku
• İş sağlığı ve güvenliği hukuku
• İşletmelerde iş sağlığı ve güvenliği organizasyonu
• Meslek hastalıkları

  • Tehlike ve Riskler
• İş Kazaları: Tanımlar
• İş kazasından sayılacak haller
• Kaza sonrası düzenlenecek belgeler, kaza bildirimi
• Kazanın incelenmesi ve rapor düzenlenmesi, kök sebep araştırması İstatistik düzenlenmesi
• Risk yönetimi ve değerlendirilmesi
• Tehlike ve risk
• Risk algılama
• Risk analiz yöntemleri
• Risklerin kontrol altına alınması
Ø Ölçme ve İzleme
• İş hijyeni ve fiziksel etmenler
• Kimyasal etmenler
• Biyolojik etmenler
• Psikolojik etmenler
• Ölçüm ve değerlendirme: Ortam ölçümleri
• Ölçüm ve değerlendirme: Sınır değerler
• Parlayıcı maddeler
• Tehlikeli maddeler
• Zararlı maddeler
• Radyoaktif maddeler
• Güvenlik Bilgi Formu

  • Mekanik İşler Güvenliği
• Makineler ve makine koruyucuları, Makina ve tezgahlarda genel güvenlik önlemleri, torna, freze, matkap, pres tezgahlarında iş güvenliği esasları
• Kazanlar
• Basınçlı kaplar
• Kompresörler
• Kaynak işleri
• Taşıma, depolama ve istifleme
• İş makineleri
• Kaynak işlerinde sağlık ve güvenlik riskleri, kaynak ışın, toz, gaz ve dumanlarının etkileri ve koruma yöntemleri
• Kaldırma araçları
• Bakım onarım

  • Elektrik İşleri Güvenliği: Elektriğin özellikleri, tehlikeleri, sağlık ve güvenlik riskleri, alınacak önlemelerinin ilkeleri
• Yüksek gerilim
• Orta gerilim
• Alçak gerilim
• Statik elektrik

  • Acil Durum Yönetimi
• Acil durum planları
• Yangın yönetimi: İşyerlerinde yangın kaynakları, riskler, yangın oluşumunun nedenleri, yangın türleri, yangın söndürme cihaz sistemleri, eğitim ve tatbikat
• Söndürme sistemleri

  • Sektöre Özel Konular
• İnşaat sektöründe güvenlik
•Metal eşya sektörü
• İletişim teknikleri
• Maden işyerlerinde güvenlik
• Kişisel koruyucu ekipman