Çevresel Etki Değerlendirme

Çevresel Etki Değerlendirme ve İzleme Biriminde ÇED, Proje Tanıtım Dosyaları, ÇED sonrası (inşaat ve işletme aşamalarında) izleme, Çevre Yönetim Planlarının Hazırlanması, Hava Kirleticilerinin Atmosferik Dağılım Modellemeleri, Gürültü Modellemeleri, Akustik Rapor Hazırlanması, vb konular uzmanlık gerektiren konulardır.


Günümüze dek başta enerji sektörü olmak üzere aralarında ulaşım, toplu konut, gıda, metal, ağır sanayi, atık, vb gibi sektörde özellikle enerji alanındaki termik santraller, hidroelektrik santraller, rüzgâr enerji santralleri ve enerji iletim hatları yatırımlarda önem arz etmektedir.


ÇED çalışmaları, alanında en az on yıllık deneyime sahip Proje Koordinatörleri tarafından yürütülmesi gerekmektedir, çalışmalardaki gerekli ölçüm ve analizler akredite olmuş laboratuarlar tarafından hazırlanmalıdır.


ÇED Yönetmeliği gereğince "ÇED Olumlu/ÇED Gerekli Değildir" kararı verilmiş projelerin inşaat ve işletme döneminde çevresel izleme yapılması yasal bir zorunluluktur. Bu çevresel izlemenin amacı, taahhüt edilen hususların yerine getirilip getirilmediği kontrol etmektir.


Faaliyetin inşaat aşamasındaki çevresel izleme çalışmaları ÇED sürecinde Bakanlık tarafından belirlenen periyotlarda raporlanarak Çevre ve Orman Bakanlığı ile İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'ne sunulmaktadır.


Çevresel izleme çalışmaları, gerek yüksek miktarlarda çevre cezaları içeren Yasal Mevzuatlara uyulup uyulmadığının kontrolü ve gerekse gürültü, toz vb çevresel konularda olabilecek şikâyetlere cevap niteliği taşıması açısından Yatırımcı için önemli bir savunma mekanizmasıdır.


Firmamız bünyesinde yapılan izleme çalışmaları, özellikle termik santral, liman, ağır sanayi vb alanlardaki yatırımlarda detaylı ve kapsamlı bir şekilde yapılmakta, ölçüm ve analizlerle desteklenmekte ve yöre halkıyla yapılan görüşmelerle zenginleştirilmektedir.